Flere pasienter kan få muligheten til å gjennomføre hjemmedialyse.
- Hjemmedialyse er en behandling som gir pasienten en helt annen frihet og mulighet til et dagligliv som de kan styre selv. Pasienten vil ikke være avhengig av å møte på et sykehus til faste tidspunkter. Med dagens teknologi ser vi også at dette er et trygt alternativ, sier Tone Marie Nybø Solheim, nestleder i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

I mars vedtok rådet et mål om at 30 prosent av norske dialysepasienter skal behandles i eget hjem. I dag får rundt 15 prosent av pasientene hjemmedialyse.

- Pasienter som er avhengig av dialyse, bør så fremt det er medisinsk og praktisk mulig og de selv er motiverte, tilbys dialyse i eget hjem, heter det i vedtaket.Bedre finansiering

133 pasienter i trøndelagsfylkene var i fjor under dialysebehandling, 20 av disse fikk hjemmedialyse. I tillegg gis tilbudet ved lokale helseinstitusjoner.

- Hvis pasienten ønsker det selv og er egnet for det, så vil vedkommende få tilbud om hjemmedialyse. Men å gjennomføre bloddialyse hjemme, er krevende for pasienten, sier Henrik A. Sandbu, konstituert fagdirektør i Helse Midt-Norge.

Ifølge Folkehelseinstituttet er hjemmedialyse billigere enn dialyse på sykehus. Men ifølge Sandbu er ikke hjemmedialyse gunstig rent økonomisk for helseforetakene.

- Dette er et eksempel på at finansieringen ikke nødvendigvis alltid understøtter god behandling, sier han.Lange avstander

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte har i lang tid kjempet for at flere nyrepasienter skal få tilbud om hjemmedialyse.

- Vi ser at stadig flere pasienter har behov for dialyse og at flere står lenger i dialyse fordi ventetiden for nyretransplantasjon øker. Disse pasientene må bli tatt bedre vare på enn i dag. For samfunnet er det store summer å spare på at flere får dialyse hjemme, og for pasienten handler det om muligheten til et verdig liv. Mange pasienter har i dag lange reiseavstander for å komme til dialyse på sykehus, sier Skjøld.FaktaFlere trenger dialyse

Ved utgangen av 2014 var 1337 pasienter avhengige av dialyse.

1151 pasienter hadde tilbud om hemodialyse som i all hovedsak gjennomføres på sykehus, mens 186 hadde tilbud om periotonealdialyse som kan gjennomføres hjemme.

Hemodialyse innebærer at blodet renses ved at det pumpes gjennom en maskin. Behandlingen varer i fire-fem timer og må gjennomføres to-fire ganger i uken.

Peritoneal dialyse: Bukhinnen brukes som dialysefilter. Innebærer kontinuerlig behandling med manuelle skift.

Rundt 11 prosent av befolkningen har kronisk nyresykdom. Noen av disse utvikler alvorlig nyresvikt. Det er forventet at antallet vil øke.

I 2015 ble det gjennomført 254 nyretransplantasjoner i Norge, og frem til i oktober i år var det gjennomført 179 nyretransplantasjoner.

Det er Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet som gjennomfører nyretransplantasjoner.

Kilde: Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten

Bildetekst:
 - Mobil maskin: Det krever arbeid å være sin egen behandler, men Olav Ingar Bakken synes det er verdt det. For belønningen er at han kan ta med seg dialysemaskinen på hytta i Roan.

© Adresseavisen
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning fra Retriever eller den enkelte utgiver.