Stärk rättssäkerheten på skatteområdet

Skatteverkets policy att det ska vara lätt för skattebetalarna att göra rätt, måste självklart gälla också för verket. Därför är det märkligt att Socialdemokraterna motsätter sig resurser för att stärka rättssäkerheten på skatteområdet, skriver Maria Abrahamsson
...( M). Idecennier har skattebetalarna klagat på att statens intressen alltid tycks gå före den enskildes. Med undantag för de senaste sex åren har statens intresse varit synonymt med det socialdemokratiska partiets. Ett intresse som åter stack upp sitt lagom vackra tryne när skatteutskottet lade sista handen vid yttrandet till finansutskottet över anslaget till Skatteverket.

Socialdemokraterna motsätter sig alliansens extra resurser för att stärka medborgarnas rättssäkerhet. I ett särskilt yttrande - som är sista utvägen att protestera när partiet i fråga har missat att lägga motförslag - skriver S med Leif Jakobsson i spetsen: "Vi anser att de medel som beräknas för Skatteverkets arbete med att förbättra sin hantering av ärenden i syfte att öka rättssäkerheten med mera även ska kunna användas för att stärka Skatteverkets arbete med att motverka skattefusk, skatteflykt och svartarbete."

När riksdagen i fjol debatterade den nya skatteförfarandelagen kostade jag på mig att berömma Socialdemokraterna och Vänstern för att de var överens med oss alliansledamöter om behovet av ytterligare rättssäkerhetsförstärkningar på skatteområdet. Men inte bara det, ett enigt skatteutskott uppmanade också regeringen att skyndsamt återkomma i ärendet, som det heter på riksdagsprosa när man menar: Se till att det händer något!

I höstens budgetproposition återkommer mycket riktigt regeringen med extra satsningar på rättssäkerheten hos Skatteverket. Denna förr så kritiserade myndighet har genomgått ett förvandlingsnummer som heter duga. Numera rankas medborgarnas förtroende för Skatteverket högst i hela myndighets-Sverige. Vi skattebetalare uppskattar att fiskus gör livet surt för svartjobbare, andra skattebrottslingar och skattefuskare.

Men än viktigare är att lagstiftningen och Skatteverkets kontroller är effektiva och rättssäkra i bemärkelsen att de sätter dit folk som ska sättas dit men lämnar dig och mig i fred. Visst, misstag begås alltid, men då gäller det att oskyldigt drabbade garanteras en rak, snabb, säker och kostnadsfri upprättelse. Skatteverkets policy att det ska vara lätt för skattebetalarna att göra rätt, måste självklart gälla också för verket.

För att behålla medborgarnas höga förtroende är det avgörande att Skatteverkets tillgänglighet, kommunikation och ärendehantering gentemot företag och enskilda uppfattas som obyråkratisk och rättssäker.

Det är mot den bakgrunden som regeringen ökar Skatteverkets anslag med 14 miljoner kronor och nästa år fyller på med ytterligare 8 miljoner, utöver en permanent årlig förstärkning med 13 miljoner.

Skatteverket har en budget på cirka 6,8 miljarder så man kan invända att regeringens satsning är en droppe i havet. Men det är inte det som är Socialdemokraternas invändning, utan att mer pengar ska läggas på kontroll och mindre på rättssäkerhet.

Jag gick till val på löftet att värna rättssäkerheten. Ändå känner jag mig trygg med de trots allt beskedliga ekonomiska tillskott som Skatteverket får.

Det beror på att regeringen har mer på gång för att stärka rättssäkerheten på skatteområdet. Först utredningen om specialisering av skattemål i domstol, sedan den utlovade översynen av systemet med förhandsbesked och - sist men inte minst - den pågående utredningen om förbudet mot dubbelbestraffning.

För inte vill vi att Europadomstolen för mänskliga rättigheter än en gång ska ställa Sverige i skamvrån för att det går att döma en person till böter eller fängelse för skattebrott, när samma person redan har straffats genom ett av Skatteverket utmätt skattetillägg?

Medan utredningsarbetet tuffar på är det angeläget att skattebetalarnas rättssäkerhet stärks i förhållande till Skatteverket. Men det motsätter sig alltså Socialdemokraterna.

Följ debatten på nätet di.se/debatt

Bildtext:
 - VILL VÄRNA MEDBORGARNA. Skatteverkets hantering av företag och enskilda måste uppfattas som obyråkratisk och rättssäker, skriver riksdagsledamoten Maria Abrahamsson.

©Bonnier
Alla artiklar är skyddade enligt upphovsrättslagen. Om inte annat följer av gällande avtalslicens får artiklar inte vidaredistribueras, kopieras, överföras till något annat medium eller översättas uten särskilt medgivande från rättighetsägaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: Lotta Edling. Databasens namn: Lotta Edling / Dagens industri / retriever-info.com